Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

ÁSZF

ÁSZF

2013. 11. 03. 13:01:53
ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

I. A Szolgáltató

1. A www.futureshapemarket.hu online elárusító helyet a Futurefitness Kft. üzemelteti (továbbiakban:

"Szolgáltató").

2. A Szolgáltató cégneve: Futurefitness Korlátolt Felelősségű Társaság. A

Szolgáltató rövidített neve: Futurefitness Kft.

3. A Szolgáltató székhelye: 1239 Budapest, Pásztortáska utca 2.

4. A Szolgáltató telephelye: 1117 Budapest, Nádorliget utca 7/A

5. A Szolgáltató postai címe: 1117 Budapest, Nádorliget utca 7/A

6. a Szolgáltató (Cg:01-09-281030, bejegyezve 2018.07.01-én a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által, adószám: 25539022-2-43), a jogszabályok szerint csomagküldő, internetes kiskereskedelmi tevékenységet folytathat.

II. A szolgáltatás igénybevétele

1. A megrendelések leadása a futurefitness.hu internetes értékesítési felületen kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.futurefitness.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A megrendelés

leadása regisztrációhoz kötött. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód

választandó. A "megrendelem" gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési

kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan

visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és

fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termék megnevezést és darabszámot,

valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés

feltételeit

- nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a

Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok

felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A futurefitness.hu oldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.

2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a

megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa.

A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Vevőt

erről haladéktalanul tájékoztatja és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően,

legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Vevőt semmilyen

többletköltség nem terheli. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk

pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében, azonban a

szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli

harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés

lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá

arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi

adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

3. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a

kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre

vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (36 30 735 1003), e-mailben (info@futurefitness.hu)

4.a. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési

módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett

belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen

többletköltség nem terheli.

b. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

c. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak

esetén, így különösen olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a

vásárló személyére szabtak ;

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai

okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően

elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

d. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk

megtérítését.

5. Ha a Vevő webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett

felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a

szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem

gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének

teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével

kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási

jogát elveszíti.

6. A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A

kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy

kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára

aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve

kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve

kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem

vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs

helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét

azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő

köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított

2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl

szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül

kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak

másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap

leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés

időpontjában megvolt.

7. Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági

igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését

(kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor

hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban

foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A

termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A

gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja,

hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a

hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt

felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából

ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem

érvényesíthető.

8. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája

esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben

(feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az

esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után

keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal

a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon

belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű

használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll),

valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15

napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális

szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt

kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem

érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és

termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

9. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára,

elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves,

rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt

képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett

feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az

esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben

és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

9. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.futurefitness.hu oldalon olvashatóak.

10. A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy

részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a Vevő a

regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék

megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Vevő részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a Vevőnek az adott termék

megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Vevő teljes körű

szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói

adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike,

így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén a Vevő által megadott

életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a

Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval

szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben

kártérítési igényt érvényesítsen.

IV. Egyéb rendelkezések

1. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a

Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy

szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni,

amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen,

egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy

a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak

illetőleg helytállóak.

3. A felhasználó a III.3 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.

Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet

illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott

felhasználók adatai közül.

5. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi

Tartalomszolgáltatók Egyesületéneketikai kódexét.

6. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók

álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a

jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

7. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató

telephelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az info@futurefitness.hu címen, illetve a 06-30 735 1003-es telefonszámon (munkanapokon 09:00-17:00 között, illetve a honlapon jelzett

időpontban).

8. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül,

az info@futurefitness.hu címen, valamint a 06-30 735 1003 telefonszámon.

9. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon

kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye

szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút

99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

 

Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu, bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-735

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszáma: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921

Elnök: Dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-514

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu, zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform, ahol regisztrációt követően elektronikusan küldhető be a panasz, itt

érhető el.

 

Hatályos: 2019. áprlis 23-tól visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a

hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba

lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadó.

Keresés