Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

ÁSZF

ÁSZF

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

I. A Szolgáltató

1. A www.futureshapemarket.hu online elárusító helyet a Futurefitness Kft. üzemelteti (továbbiakban:

"Szolgáltató").

2. A Szolgáltató cégneve: Futurefitness Korlátolt Felelősségű Társaság. A

Szolgáltató rövidített neve: Futurefitness Kft.

3. A Szolgáltató székhelye: 1239 Budapest, Pásztortáska utca 2.

4. A Szolgáltató telephelye: 1117 Budapest, Nádorliget utca 7/A

5. A Szolgáltató postai címe: 1117 Budapest, Nádorliget utca 7/A

6. a Szolgáltató (Cg:01-09-281030, bejegyezve 2018.07.01-én a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által, adószám: 25539022-2-43), a jogszabályok szerint csomagküldő, internetes kiskereskedelmi tevékenységet folytathat.

II. A szolgáltatás igénybevétele

1. A megrendelések leadása a futurefitness.hu internetes értékesítési felületen kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.futurefitness.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A megrendelés

leadása regisztrációhoz kötött. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód

választandó. A "megrendelem" gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési

kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan

visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és

fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termék megnevezést és darabszámot,

valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés

feltételeit

- nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a

Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok

felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A futurefitness.hu oldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.

2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a

megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa.

A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Vevőt

erről haladéktalanul tájékoztatja és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően,

legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Vevőt semmilyen

többletköltség nem terheli. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk

pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében, azonban a

szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli

harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés

lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá

arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi

adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

3. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a

kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre

vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (36 30 735 1003), e-mailben (info@futurefitness.hu)

4.a. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési

módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett

belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen

többletköltség nem terheli.

b. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

c. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak

esetén, így különösen olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a

vásárló személyére szabtak ;

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai

okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően

elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

d. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk

megtérítését.

5. Ha a Vevő webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett

felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a

szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem

gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének

teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével

kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási

jogát elveszíti.

6. A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A

kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy

kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára

aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve

kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve

kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem

vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs

helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét

azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő

köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított

2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl

szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül

kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak

másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap

leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés

időpontjában megvolt.

7. Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági

igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését

(kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor

hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban

foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A

termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A

gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja,

hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a

hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt

felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából

ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem

érvényesíthető.

8. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája

esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben

(feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az

esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után

keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal

a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon

belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű

használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll),

valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15

napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális

szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt

kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem

érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és

termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

9. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára,

elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves,

rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt

képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett

feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az

esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben

és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

9. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.futurefitness.hu oldalon olvashatóak.

10. A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy

részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a Vevő a

regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék

megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Vevő részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a Vevőnek az adott termék

megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Vevő teljes körű

szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói

adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike,

így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén a Vevő által megadott

életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a

Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval

szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben

kártérítési igényt érvényesítsen.

IV. Egyéb rendelkezések

1. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a

Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy

szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni,

amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen,

egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy

a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak

illetőleg helytállóak.

3. A felhasználó a III.3 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.

Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet

illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott

felhasználók adatai közül.

5. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi

Tartalomszolgáltatók Egyesületéneketikai kódexét.

6. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók

álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a

jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

7. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató

telephelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az info@futurefitness.hu címen, illetve a 06-30 735 1003-es telefonszámon (munkanapokon 09:00-17:00 között, illetve a honlapon jelzett

időpontban).

8. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül,

az info@futurefitness.hu címen, valamint a 06-30 735 1003 telefonszámon.

9. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon

kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye

szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút

99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

 

Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu, bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-735

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszáma: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921

Elnök: Dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-514

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu, zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform, ahol regisztrációt követően elektronikusan küldhető be a panasz, itt

érhető el.

 

Hatályos: 2019. áprlis 23-tól visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a

hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba

lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadó.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."
Tartalomhoz tartozó címkék: Minta címke

Keresés